درس گفتارحکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی /استاد عبدالرسول عبودیت

این دوره حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی(ره) که توسط استاد عبدالرسول عبودیت برگزار می شود، خارج نهایه الحکمه است و اساتید بدایه و نهایه در این دوره در حال شرکت هستند. 

هفته اوّل مهر 1394:
 جلسه  (01)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (02)     حجم فایل: 15.6 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (03)     حجم فایل: 10.2 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

هفته دوم مهر 1394:
 جلسه  (04)     حجم فایل: 11.7 مگابایت    زمان: 0:51    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (05)     حجم فایل: 11.1 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (06)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (07)     حجم فایل: 15.2 مگابایت    زمان: 1:06    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (08)     حجم فایل: 05.2 مگابایت    زمان: 0:22    قالب نمایش MP3 

هفته اوّل آبان 1394:
 جلسه  (09)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (10)     حجم فایل: 11.2 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (11)     حجم فایل: 10.0 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (12)     حجم فایل: 08.1 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آبان 1394:
 جلسه  (13)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (14)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (15)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (16)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (17)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته اول آذر 1394:
 جلسه  (18)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (19)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (20)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (21)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (22)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آذر 1394:
 جلسه  (23)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (24)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (25)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (26)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (27)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

دی ماه 1394:
 جلسه  (28)     حجم فایل: 08.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (29)     حجم فایل: 08.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (30)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (31)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (32)     حجم فایل: 07.2 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 

بهمن ماه 1394:
 جلسه  (33)     حجم فایل: 06.6 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (34)     حجم فایل: 07.4 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (35)     حجم فایل: 04.9 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (36)     حجم فایل: 05.8 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (37)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

اسفند ماه 1394:
 جلسه  (38)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (39)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:39    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (40)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (41)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 

فروردین ماه 1395:
 جلسه  (42)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (43)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (44)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 1:09    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (45)     حجم فایل: 07.7 مگابایت    زمان: 1:07    قالب نمایش MP3 

اردیبهشت ماه 1395:
 جلسه  (46)     حجم فایل: 10.0 مگابایت    زمان: 1:27    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (47)     حجم فایل: 10.7 مگابایت    زمان: 1:33    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (48)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (49)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 

خرداد ماه 1395:
 جلسه  (50)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (51)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (52)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (53)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (54)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

تیر ماه 1395:
 جلسه  (55)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (56)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (57)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (58)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (59)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

مرداد ماه 1395:
 جلسه  (60)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (61)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (62)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (63)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (64)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

شهریور ماه 1395:
 جلسه  (65)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (66)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (67)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (68)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (69)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

مهر ماه 1395:
 جلسه  (70)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (