درس گفتارحکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی /استاد عبدالرسول عبودیت

این دوره حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی(ره) که توسط استاد عبدالرسول عبودیت برگزار می شود، خارج نهایه الحکمه است و اساتید بدایه و نهایه در این دوره در حال شرکت هستند. 

هفته اوّل مهر 1394:
 جلسه  (01)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (02)     حجم فایل: 15.6 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (03)     حجم فایل: 10.2 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

هفته دوم مهر 1394:
 جلسه  (04)     حجم فایل: 11.7 مگابایت    زمان: 0:51    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (05)     حجم فایل: 11.1 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (06)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (07)     حجم فایل: 15.2 مگابایت    زمان: 1:06    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (08)     حجم فایل: 05.2 مگابایت    زمان: 0:22    قالب نمایش MP3 

هفته اوّل آبان 1394:
 جلسه  (09)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (10)     حجم فایل: 11.2 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (11)     حجم فایل: 10.0 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (12)     حجم فایل: 08.1 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آبان 1394:
 جلسه  (13)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (14)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (15)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (16)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (17)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته اول آذر 1394:
 جلسه  (18)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (19)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (20)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (21)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (22)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آذر 1394:
 جلسه  (23)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (24)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (25)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (26)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (27)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

دی ماه 1394:
 جلسه  (28)     حجم فایل: 08.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (29)     حجم فایل: 08.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (30)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (31)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (32)     حجم فایل: 07.2 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 

بهمن ماه 1394:
 جلسه  (33)     حجم فایل: 06.6 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (34)     حجم فایل: 07.4 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (35)     حجم فایل: 04.9 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (36)     حجم فایل: 05.8 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (37)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

اسفند ماه 1394:
 جلسه  (38)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (39)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:39    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (40)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (41)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 

فروردین ماه 1395:
 جلسه  (42)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (43)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (44)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 1:09    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (45)     حجم فایل: 07.7 مگابایت    زمان: 1:07    قالب نمایش MP3 

اردیبهشت ماه 1395:
 جلسه  (46)     حجم فایل: 10.0 مگابایت    زمان: 1:27    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (47)     حجم فایل: 10.7 مگابایت    زمان: 1:33    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (48)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (49)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 

خرداد ماه 1395:
 جلسه  (50)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (51)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (52)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (53)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (54)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

تیر ماه 1395:
 جلسه  (55)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (56)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (57)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (58)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (59)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

مرداد ماه 1395:
 جلسه  (60)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (61)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (62)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (63)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (64)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

شهریور ماه 1395:
 جلسه  (65)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (66)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (67)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (68)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (69)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

مهر ماه 1395:
 جلسه  (70)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (71)     حجم فایل: 13.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (72)     حجم فایل: 13.6 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (73)     حجم فایل: 18.1 مگابایت    زمان: 1:19    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (74)     حجم فایل: 06.7 مگابایت    زمان: 0:29    قالب نمایش MP3 

هفته اول آبان ماه 1395:
 جلسه  (75)     حجم فایل: 15.6 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (76)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (77)     حجم فایل: 11.3 مگابایت    زمان: 0:49    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (78)     حجم فایل: 16.6 مگابایت    زمان: 1:12    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (79)     حجم فایل: 05.8 مگابایت    زمان: 0:25    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آبان ماه 1395:
 جلسه  (80)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 1:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (81)     حجم فایل: 12.7 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (82)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:34    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (83)     حجم فایل: 13.7 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (84)     حجم فایل: 07.6 مگابایت    زمان: 0:33    قالب نمایش MP3 

آذر ماه 1395: جدید
 جلسه  (85)     حجم فایل: 17.2 مگابایت    زمان: 1:15    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (86)     حجم فایل: 13.0 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (87)     حجم فایل: 05.9 مگابایت    زمان: 0:25    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (88)     حجم فایل: 16.4 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (89)     حجم فایل: 11.4 مگابایت    زمان: 0:49    قالب نمایش MP3 

هفته اول دی ماه 1395: جدید
 جلسه  (90)     حجم فایل: 16.5 مگابایت    زمان: 1:12    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (91)     حجم فایل: 21.8 مگابایت    زمان: 1:35    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (92)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (93)     حجم فایل: 12.7 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 

هفته دوم دی ماه 1395: جدید
 جلسه  (94)     حجم فایل: 24.4 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (95)     حجم فایل: 09.5 مگابایت    زمان: 0:41    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (96)     حجم فایل: 18.9 مگابایت    زمان: 1:22    قالب نمایش MP3 

هفته اول بهمن ماه 1395: جدید
 جلسه  (97)     حجم فایل: 14.5 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (98)     حجم فایل: 13.4 مگابایت    زمان: 0:58    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (99)     حجم فایل: 07.6 مگابایت    زمان: 0:33    قالب نمایش MP3 

هفته دوم بهمن ماه 1395: جدید
 جلسه  (100)   حجم فایل: 06.7 مگابایت    زمان: 0:29    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (101)   حجم فایل: 11.1 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 

هفته اول اسفند ماه 1395: جدید
 جلسه  (102)   حجم فایل: 14.2 مگابایت    زمان: 1:01    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (103)   حجم فایل: 13.3 مگابایت    زمان: 0:58    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (104)   حجم فایل: 11.0 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 

هفته دوم اسفند ماه 1395: جدید
 جلسه  (105)   حجم فایل: 14.8 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (106)   حجم فایل: 11.7 مگابایت    زمان: 0:51    قالب نمایش MP3 
منبع:

تاریخ خبر: 1396/7/26 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 2333 تعداد بازدید امروز: 3
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2334
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
سه‌شنبه 20 مهر 1400 12:54:07
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما