در س گفتار نظام حکمت صدرایی استاد عبدالرسول عبودیت (63 جلسه)

در س گفتار نظام حکمت صدرایی استاد عبدالرسول عبودیت (63 جلسه)

فیلسوفان نظام ساز و از جمله صدرالمتألهین خود در بند معرفی نظام فلسفی خویش نیستند، بلکه این وظیفه بر عهده کسانی است که بتوانند مباحث را غربال و حاصل آن را در نظمی نو و به زبانی ساده تر بیان نمایند. این سنت که سالهاست در غرب رواج دارد، هنوز نتوانسته در فرهنگ اسلامی رواج پیدا نمایدو بایسته و شایسته است که در ترویج این مهم اهتمام جدی به عمل آید.
با این نگرش استاد عبودیت که سالها در حوزه فلسفه اسلامی مطالعه و تفکر کرده و توانسته از خرمن اساتید بزرگواری چون آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی خوشه چینی نماید و هم اکنون استاد تمام و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)، کتاب در آمدی بر نظام حکمت صدرایی را در سه جلد به رشته تحریر  در آورده است.
مجموعه حاضر درس گفتارهای استاد عبودیت پیرامون این کتاب است که می توان آنرا شرح و بسطی از آن دانست. در این مجموعه که بر اساس سال ها همکاری مستمر ایشان با گروه فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تدوین شده، تلاش گردیده اصول اساسی فلسفه صدرالمتألهین به روشنی و تا حد امکان بدون ابهام تبیین گردد. امید است این مجموعه بتواند به رشد تفکر عقلانی و فلسفی این مرز و بوم کمک  نماید.
 
شماره جلسه حجم فایل زمان قالب نمایش
01 15.5 مگابایت 1:20  Mp3
02 12.6 مگابایت  055 Mp3
03 17.3 مگابایت  1:15 Mp3
04 16.8 مگابایت 1:13 Mp3
05 16.7 مگابایت 1:13 Mp3
06  15.4 مگابایت 1:07 Mp3
07 16.6 مگابایت  1:12 Mp3
08  18.8 مگابایت 1:22 Mp3
09  17.1 مگابایت  1:14 Mp3
10  13.4 مگابایت 0:58 Mp3
11 17.7 مگابایت  1:17 Mp3
12 20.0 مگابایت 1:27 Mp3
13 17.4 مگابایت 1:16 Mp3
14  13.6 مگابایت 0:59 Mp3
15 16.7 مگابایت  1:12 Mp3
16  19.5 مگابایت 1:25 Mp3
17 15.4 مگابایت 1:07 Mp3
18 18.0 مگابایت 1:18 Mp3
19  18.1 مگابایت 1:19 Mp3
20 15.7 مگابایت  1:08 Mp3
21 14.6 مگابایت 1:03 Mp3
22 19.2 مگابایت 1:22 Mp3
23 11.9 مگابایت 0:52 Mp3
24  12.8 مگابایت 0:55 Mp3
25  18.8 مگابایت 1:22 Mp3
26 11.5 مگابایت  0:50 Mp3
27  13.2 مگابایت  0:57 Mp3
28  19.7 مگابایت  1:26 Mp3
29 15.5 مگابایت 1:07 Mp3
30 19.2 مگابایت 1:24 Mp3
31  19.3 مگابایت    1:11 Mp3
32  17.4 مگابایت  1:16 Mp3
33 18.2 مگابایت    1:19 Mp3
34  18.3 مگابایت    1:20 Mp3
35  16.3مگابایت    1:11 Mp3
36 17.4 مگابایت 1:16 Mp3
37 18.7 مگابایت 1:21 Mp3
38 19.1 مگابایت 1:23 Mp3
39 12.4 مگابایت  0:54 Mp3
40 15.6 مگابایت  1:8 Mp3
41 14.8 مگابایت 1:04 Mp3
42 18.4 مگابایت  1:20 Mp3
43 23.4 مگابایت 1:42 Mp3
44  18.0 مگابایت 01:18 Mp3
45 12.4 مگابایت  00:54 Mp3
46 13.6 مگابایت  00:59 Mp3
47  14.2 مگابایت  01:02 Mp3
48  17.7 مگابایت  01:17 Mp3
49  14.6 مگابایت  1:03 Mp3
50 17.4 مگابایت  1:16 Mp3
51 16.8 مگابایت  1:13 Mp3
52  09.8 مگابایت 0:43 Mp3
53 13.9 مگابایت  1:00 Mp3
54 18.4 مگابایت 1:20 Mp3
55 18.2 مگابایت 1:19 Mp3
56  18.2 مگابایت  1:19 Mp3
57  11.6 مگابایت 0:50 Mp3
58 11.1 مگابایت 0:48 Mp3
59  10.6 مگابایت  0:46 Mp3
60  18.4 مگابایت 1:20 Mp3
61 13.2 مگابایت  0:57 Mp3
62 20.1 مگابایت 1:27 Mp3
63  14.8 مگابایت  1:4 Mp3

ازبخش های زیر نیز می توانید این درس ها را دانلود کنید.

 جلسه  (۰۱)     حجم فایل: ۱۵٫۵ مگابایت    زمان: ۱:۲۰

 جلسه  (۰۲)     حجم فایل: ۱۲٫۶ مگابایت    زمان: ۰:۵۵

 جلسه  (۰۳)     حجم فایل: ۱۷٫۳ مگابایت    زمان: ۱:۱۵

 جلسه  (۰۴)     حجم فایل: ۱۶٫۸ مگابایت    زمان: ۱:۱۳

 جلسه  (۰۵)     حجم فایل: ۱۶٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۱۳

 جلسه  (۰۶)     حجم فایل: ۱۵٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۰۷

 جلسه  (۰۷)     حجم فایل: ۱۶٫۶ مگابایت    زمان: ۱:۱۲

 جلسه  (۰۸)     حجم فایل: ۱۸٫۸ مگابایت    زمان: ۱:۲۲ 

 جلسه  (۰۹)     حجم فایل: ۱۷٫۱ مگابایت    زمان: ۱:۱۴  

 جلسه  (۱۰)     حجم فایل: ۱۳٫۴ مگابایت    زمان: ۰:۵۸

 جلسه  (۱۱)     حجم فایل: ۱۷٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۱۷ 

 جلسه  (۱۲)     حجم فایل: ۲۰٫۰ مگابایت    زمان: ۱:۲۷ 

 جلسه  (۱۳)     حجم فایل: ۱۷٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۱۶

 جلسه  (۱۴)     حجم فایل: ۱۳٫۶ مگابایت    زمان: ۰:۵۹

 جلسه  (۱۵)     حجم فایل: ۱۶٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۱۲

 جلسه  (۱۶)     حجم فایل: ۱۹٫۵ مگابایت    زمان: ۱:۲۵

 جلسه  (۱۷)     حجم فایل: ۱۵٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۰۷

 جلسه  (۱۸)     حجم فایل: ۱۸٫۰ مگابایت    زمان: ۱:۱۸

 جلسه  (۱۹)     حجم فایل: ۱۸٫۱ مگابایت    زمان: ۱:۱۹

  جلسه  (۲۰)     حجم فایل: ۱۵٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۰۸

 جلسه  (۲۱)     حجم فایل: ۱۴٫۶ مگابایت    زمان: ۱:۰۳

 جلسه  (۲۲)     حجم فایل: ۱۹٫۲ مگابایت    زمان: ۱:۲۲

 جلسه  (۲۳)     حجم فایل: ۱۱٫۹ مگابایت    زمان: ۰:۵۲

 جلسه  (۲۴)     حجم فایل: ۱۲٫۸ مگابایت    زمان: ۰:۵۵

 جلسه  (۲۵)     حجم فایل: ۱۸٫۸ مگابایت    زمان: ۱:۲۲

 جلسه  (۲۶)     حجم فایل: ۱۱٫۵ مگابایت    زمان: ۰:۵۰

 جلسه  (۲۷)     حجم فایل: ۱۳٫۲ مگابایت    زمان: ۰:۵۷

 جلسه  (۲۸)     حجم فایل: ۱۹٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۲۶

 جلسه  (۲۹)     حجم فایل: ۱۵٫۵ مگابایت    زمان: ۱:۰۷

 جلسه  (۳۰)     حجم فایل: ۱۹٫۲ مگابایت    زمان: ۱:۲۴

 جلسه  (۳۱)     حجم فایل: ۱۹٫۳ مگابایت    زمان: ۱:۱۱

 جلسه  (۳۲)     حجم فایل: ۱۷٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۱۶

 جلسه  (۳۳)     حجم فایل: ۱۸٫۲ مگابایت    زمان: ۱:۱۹

 جلسه  (۳۴)     حجم فایل: ۱۸٫۳ مگابایت    زمان: ۱:۲۰

 جلسه  (۳۵)     حجم فایل: ۱۶٫۳ مگابایت    زمان: ۱:۱۱

 جلسه  (۳۶)     حجم فایل: ۱۷٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۱۶

 جلسه  (۳۷)     حجم فایل: ۱۸٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۲۱

 جلسه  (۳۸)     حجم فایل: ۱۹٫۱ مگابایت    زمان: ۱:۲۳

 جلسه  (۳۹)     حجم فایل: ۱۲٫۴ مگابایت    زمان: ۰:۵۴

 جلسه  (۴۰)     حجم فایل: ۱۵٫۶ مگابایت    زمان: ۱:۰۸

 جلسه  (۴۱)     حجم فایل: ۱۴٫۸ مگابایت    زمان: ۱:۰۴

 جلسه  (۴۲)     حجم فایل: ۱۸٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۲۰

 جلسه  (۴۳)     حجم فایل: ۲۳٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۴۲

 جلسه  (۴۴)     حجم فایل: ۱۸٫۰ مگابایت    زمان: ۱:۱۸

 جلسه  (۴۵)     حجم فایل: ۱۲٫۴ مگابایت    زمان: ۰:۵۴

 جلسه  (۴۶)     حجم فایل: ۱۳٫۶ مگابایت    زمان: ۰:۵۹

 جلسه  (۴۷)     حجم فایل: ۱۴٫۲ مگابایت    زمان: ۱:۰۲

 جلسه  (۴۸)     حجم فایل: ۱۷٫۷ مگابایت    زمان: ۱:۱۷

 جلسه  (۴۹)     حجم فایل: ۱۴٫۶ مگابایت    زمان: ۱:۰۳

 جلسه  (۵۰)     حجم فایل: ۱۷٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۱۶

 جلسه  (۵۱)     حجم فایل: ۱۶٫۸ مگابایت    زمان: ۱:۱۳

 جلسه  (۵۲)     حجم فایل: ۰۹٫۸ مگابایت    زمان: ۰:۴۳

 جلسه  (۵۳)     حجم فایل: ۱۳٫۹ مگابایت    زمان: ۱:۰۰

 جلسه  (۵۴)     حجم فایل: ۱۸٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۲۰

 جلسه  (۵۵)     حجم فایل: ۱۸٫۲ مگابایت    زمان: ۱:۱۹

 جلسه  (۵۶)     حجم فایل: ۱۸٫۲ مگابایت    زمان: ۱:۱۹

 جلسه  (۵۷)     حجم فایل: ۱۱٫۶ مگابایت    زمان: ۰:۵۰

 جلسه  (۵۸)     حجم فایل: ۱۱٫۱ مگابایت    زمان: ۰:۴۸

 جلسه  (۵۹)     حجم فایل: ۱۰٫۶ مگابایت    زمان: ۰:۴۶

 جلسه  (۶۰)     حجم فایل: ۱۸٫۴ مگابایت    زمان: ۱:۲۰

 جلسه  (۶۱)     حجم فایل: ۱۳٫۲ مگابایت    زمان: ۰:۵۷

 جلسه  (۶۲)     حجم فایل: ۲۰٫۱ مگابایت    زمان: ۱:۲۷

 جلسه  (۶۳)     حجم فایل: ۱۴٫۸ مگابایت    زمان: ۱:۰۴

منبع:

تاریخ خبر: 1396/5/25 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 3088 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 3089
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
پنجشنبه 11 خرداد 1402 10:51:59
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما