درس: «تاریخ کلام امامیه» (مدرس: استاد دکتر محمد تقی سبحانی)

ردیف عنوان دریافت توضیحات متن
1 جلسه 49 (1396/08/30) دریافت حجم: 20.7 مگابایت
2 جلسه 50 (1396/09/14) دریافت حجم: 24.1 مگابایت
3 جلسه 51 (1396/09/21) دریافت حجم: 26.3 مگابایت
4 جلسه 52 (1396/09/28) دریافت حجم: 25.3 مگابایت
5 جلسه 53 (1396/10/05) دریافت حجم: 27.2 مگابایت
6 جلسه 54 (1396/10/12) دریافت حجم: 22.6 مگابایت
7 جلسه 55 (1396/10/19) دریافت حجم: 25.2 مگابایت
8 جلسه 56 (1396/11/03) دریافت حجم: 24.5 مگابایت PDF
9 جلسه 57 (1396/11/10) دریافت حجم: 29.8 مگابایت PDF
10 جلسه 58 (1396/11/17) دریافت حجم: 27.4 مگابایت PDF
11 جلسه 59 (1396/11/24) دریافت حجم: 23 مگابایت PDF
12 جلسه 60 (1396/12/09) دریافت حجم: 43.7 مگابایت PDF
13 جلسه 61 (1396/12/22) دریافت حجم: 48.6 مگابایت PDF
14 جلسه 62 (1397/01/21) دریافت حجم: 40.8 مگابایت PDF

تاریخ کالام مدرسه مدرسه مدینه)

مدرس: دکتر محمدتقی سبحانی

زمان: سال 1393 تا کنون

* این مطلب در حال تکمیل است.