درس شواهد الرّبوبیّه بخش سوم استاد حشمت پور(ازجلسه 258تاجلسه339)

استاد حشمت پور حکیم فرزانه و دانشمند بزرگی هستند که بر مبانی حکمت مشّاء و فلسفه اشراق و حکمت متعالیه صدرایی سوار و مسلط هستند و فلسفه را آنچنان که باید فهمیده اند. در طب و هیئت و ریاضیات