درس شواهد الرّبوبیّه - بخش اول استاد حشمت پور(180جلسه)

شواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه کتابی در فلسفه و حکمت اسلامی، نوشته حکیم و فیلسوف شیعی، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی. این کتاب از مهم‌ترین آثار فلسفی ملا صدرا است؛ چرا که در آن، همه‌اندیشه‌های فلسفی او(در زمینه‌های مختلفِ الاهیات، طبیعیات، نفس، معاد و...) به صورت مختصر بررسی شده است. کتاب الشواهد الربوبیه را می‌توان چکیده کتاب اسفار هم به شمار آورد؛ هر چند در بخش‌هایی از آن، مطالبی هست که در اسفار و سایر کتب او دیده نمی‌شود. الشواهد الربوبیه امور اعتقادی را با عرفان و تصوف، آمیخته و با شواهدی از آیات قرآن، همراه کرده است.این کتاب در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. ملاهادی سبزواری بر شواهد تعلیقاتی نوشته است. سایت پژوهشکده ضمن تشکر از موسسه مدرسه فقاهت فایل های صوتی این استاد ارجمند را اختیار علاقه مندان فلسفه و کلام قرار می دهد.
آرشیو سال 80-79 درس شواهد الرّبوبیّه - بخش اول استاد حشمت پور

   

1 1379/07/01 درس اول شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
2 1379/07/02 درس دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
3 1379/07/03 درس سوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
4 1379/07/04 درس چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
5 1379/07/05 درس پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
6 1379/07/06 درس ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
7 1379/07/07 درس هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
8 1379/07/08 درس هشتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
9 1379/07/09 درس نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
10 1379/07/10 درس دهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
11 1379/07/11 درس یازدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
12 1379/07/12 درس دوازدهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
13 1379/07/13 درس سیزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
14 1379/07/14 درس چهاردهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
15 1379/07/15 درس پانزدهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
16 1379/07/16 درس شانزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
17 1379/07/17 درس هفدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
18 1379/07/18 درس هیجدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
19 1379/07/19 درس نوزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
20 1379/07/20 درس بیستم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
21 1379/07/21 درس بیست و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
22 1379/07/22 درس بیست و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
23 1379/07/23 درس بیست وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
24 1379/07/24 درس بیست و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
25 1379/07/25 درس بیست وپنجم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
26 1379/07/26 درس بیست و ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
27 1379/07/27 درس بیست و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
28 1379/07/28 درس بیست وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
29 1379/07/29 درس بیست ونهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
30 1379/07/30 درس سی ام شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
31 1379/08/01 درس سی و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
32 1379/08/02 درس سی و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
33 379/08/03 درس سی وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
34 379/08/04 درس سی و چهارم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
35 379/08/05 درس سی و پنحم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
36 379/08/06 درس سی وششم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
37 1379/08/07 درس سی وهفتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
38 1379/08/08 درس سی و هشتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
39 1379/08/09 درس سی ونهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
40 1379/08/10 درس چهلم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
41 1379/08/11 درس چهل و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
42 1379/08/12 درس چهل و دوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
43 1379/08/13 درس چهل وسوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
44 1379/08/14 درس چهل و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
45 1379/08/15 درس چهل پنجم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
46 1379/08/16 درس چهل وششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
47 1379/08/17 درس چهل وهفتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
48 1379/08/18 درس چهل وهشتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
49 1379/08/19 درس چهل ونهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
50 1379/08/20 درس پنجاهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
51 1379/08/21 درس پنجاه و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
52 1379/08/22 درس پنجاه و دوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
53 1379/08/23 درس پنجاه و سوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
54 1379/08/24 درس پنجاه وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
55 1379/08/25 درس پنجاه وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
56 1379/08/26 درس پنجاه و ششم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
57 1379/08/27 درس پنجاه و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
58 1379/08/28 درس پنجاه وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
59 1379/08/29 درس پنجاه و نهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
60 1379/08/30 درس شصتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
61 1379/09/01 درس شصت و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
62 1379/09/02 درس شصت و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
63 1379/09/03 درس شصت و سوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
64 1379/09/04 درس شصت و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
65 1379/09/05 درس شصت و پنجم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
66 1379/09/06 درس شصت و ششم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
67 1379/09/07 درس شصت و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
68 1379/09/08 درس شصت وهشتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
69 1379/09/09 درس شصت و نهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
70 1379/09/10 درس  هفتادم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
71 1379/09/11 درس هفتاد و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
72 1379/09/12 درس هفتاد ودوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
73 1379/09/13 درس هفتاد و سوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
74 1379/09/14 درس هفتاد وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
75 1379/09/15 درس هفتاد وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
76 1379/09/16 درس هفتاد و ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
77 1379/09/17 درس هفتاد وهفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
78 1379/09/18 درس هفتاد وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
79 1379/09/19 درس هفتاد و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
80 1379/09/20 درس هشتادم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
81 1379/09/21 درس هشتاد و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
82 1379/09/22 درس هشتاد ودوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
83 1379/09/23 درس هشتاد وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
84 1379/09/24 درس هشتاد و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
85 1379/09/25 درس هشتاد و پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
86 1379/09/26 درس هشتاد و ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
87 1379/09/27 درس هشتاد و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
88 1379/09/28 درس هشتاد و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
89 1379/09/29 درس هشتاد و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
90 1379/09/30 درس نود ام شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
91 1379/10/01 درس نود و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
92 1379/10/02 درس نود و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
93 1379/10/03 درس نود وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
94 1379/10/04 درس نود وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
95 1379/10/05 درس نود وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
96 1379/10/06 درس نود وششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
97 1379/10/07 درس نود وهفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
98 1379/10/08 درس نود وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
99 1379/10/09 درس نود ونهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
100 1379/10/10 درس صدم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
101 1379/10/11 درس صد و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
102 1379/10/12 درس صد و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
103 1379/10/13 درس صد و وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
104 1379/10/14 درسصد و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
105 1379/10/15 درس صد و پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
106 1379/10/16 درس صد وششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
107 1379/10/17 درس صد و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
108 1379/10/18 درس صد و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
109 1379/10/19 درس صد و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
110 1379/10/20 درس صد و دهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
111 1379/10/21 درس صد و یازدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
112 1379/10/22 درس صد و دوازدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
113 1379/10/23 درس صد و سیزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
114 1379/10/24 درس صد و چهاردهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
115 1379/10/25 درس صد و پانزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
116 1379/10/26 درس   صد و شانزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
117 1379/10/27 درس  صد و هفدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
118 1379/10/28 درس  صد و هیجدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
119 1379/10/29 درس  صد و نوزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
120 1379/10/30 درس  صد و بیستم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
121 1379/11/01 درس صد و بیست و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
122 1379/11/02 درس صد و بیست و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
123 1379/11/03 درس صد و بیست و سوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
124 1379/11/04 درس صد و بیست وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
125 1379/11/05 درس صد و بیست وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
126 1379/11/06 درس صد و بیست و  ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
127 1379/11/07 درس صد و بیست وهفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
128 1379/11/08 درس صد و بیست وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
129 1379/11/09 درس صد و بیست ونهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
130 1379/11/10 درس صد و سی ام شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
131 1379/11/01 درس صد و سی و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
132 1379/11/12 درس صد و سی و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
133 1379/11/13 درس صد و سی وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
134 1379/11/14 درس صد و سی و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
135 1379/11/15 درس صد و سی و پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
136 1379/11/16 درس صد و سی و ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
137 1379/11/17 درس صد و سی و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
138 1379/11/18 درس صد و سی و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
139 1379/11/19 درس صد و سی و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
140 1379/11/20 درس صد و چهلم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
141 1379/11/21 درس صد و چهل و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
142 1379/11/22 درس صد و چهل و دوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
143
 
1379/11/23 درس صد و چهل و سوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
144 1379/11/24 درس صد و چهل و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
145 1379/11/25 درس صد و چهل و پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
146 1379/11/26 درس صد و چهل وششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
147 1379/11/27 درس صد و چهل وهفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
148 1379/11/28 درس صد و چهل وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
149 1379/11/29 درس صد و چهل ونهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
150 1379/11/30 درس یک صد و پنجاهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
151 1379/12/01 درس یک صد و پنجاه و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
152 1379/12/02 درس یک صد و پنجاه ودوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
153 1379/12/03 درس یک صد و پنجاه وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
154 1379/12/04 درس یک صد و پنجاه وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
155 1379/12/05 درس یک صد و پنجاه وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
156 1379/12/06 درس یک صد و پنجاه و ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
157 1379/12/07 درس یک صد و پنجاه و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
158 1379/12/08 درس یک صد و پنجاه وهشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
159 1379/12/09 درس یک صد و پنجاه و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
160 1379/12/10 درس یک صد و شصتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
161 1379/12/11 درس یک صد وشصت ویکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
162 1379/12/12 درس یک صد وشصت ودوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
163 1379/12/13 درس یک صد وشصت وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
164 1379/12/14 درس یک صد وشصت وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
165 1379/12/15 درس یک صد وشصت وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
166 1379/12/16 درس یک صد وشصت وششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
167 1379/12/17 درس یک صد وشصت وهفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
168 1379/12/18 درس یک صد وشصت و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
169 1379/12/19 درس یک صد وشصت و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
170 1379/12/20 درس یک صد وهفتادم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
171 1379/12/21 درس یک صد وهفتاد ویکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
172 1379/12/22 درس یک صد وهفتاد ودوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
173 1379/12/23 درس یک صد وهفتاد وسوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
174 1379/12/24 درس یک صد وهفتاد وچهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
175 1379/12/25 درس یک صد وهفتاد وپنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
176 1379/12/26 درس یک صد وهفتاد وششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
177 1379/12/27 درس یک صد وهفتاد و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
178 1379/12/28 درس یک صد وهفتاد و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
179 1379/12/29 درس یک صد وهفتاد و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
180 1379/12/30 درس یک صد وهشتادم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور

منبع:

تاریخ خبر: 1396/11/14 شنبه
تعداد بازدید کل: 7652 تعداد بازدید امروز: 3
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 7653
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
پنجشنبه 11 خرداد 1402 10:51:59
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما