درس شواهد الرّبوبیّه بخش سوم استاد حشمت پور(ازجلسه 258تاجلسه339)

استاد حشمت پور حکیم فرزانه و دانشمند بزرگی هستند که بر مبانی حکمت مشّاء و فلسفه اشراق و حکمت متعالیه صدرایی سوار و مسلط هستند و فلسفه را آنچنان که باید فهمیده اند. در طب و هیئت و ریاضیات کار کشته و خرّیت این فنون و متمهّر در این رشته های علمی می باشند. در طبیعیات و فیزیک قدیم٬ طبیعیات شفا را تدریس می کنند و بر همه ی کتاب گرانسنگ الشّفا ابن سینا که حاوی ریاضیات و طبیعیات و الهیّات است٬ سیطره دارند و کمتر کسی در میان افاضل علما وجود دارد که تمام شفا را دیده باشد که به گفته سید بزرگوار از انگشتان دست تجاوز نمی کند. دأب این استاد فرزانه بر این است که بیشتر کتابهایی را مورد بحث و بررسی و تدریس قرار می دهند که مهجور و متروک هستند و در حوزه های علمی بر آنها پرداخته نمی شود. از قبیل زبدة البیان محقق اردبیلی در قواعد فقهیه٬توحید شیخ صدوق با شرح عرفانی قاضی سعید قمی٬صحیفه سجادیه با شرح عرفانی٬شواهد الربوبیة ملّا صدرا٬ نهایة الدرایة مرحوم کمپانی در اصول٬ طبیعیات شفا و کتابهایی از این دست که در عین غنای علمی در حوزه ها متروک بلکه ناشناخته مانده است.
258 1380/04/01 درس دویست و پنجاه  و هشتم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
259 1380/04/02 درس دویست و پنجاه  و نهم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
260 1380/04/03 درس دویست و شصتم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
261 1380/04/04 درس دویست و شصت و یکم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
262 1380/04/05 درس دویست و شصت و دوم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
263 1380/04/06 درس دویست و شصت و سوم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
264 1380/04/07 درس دویست و شصت و چهارم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
265 1380/04/08 درس دویست و شصت و پنجم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
266 1380/04/09 درس دویست و شصت و ششم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
267 1380/04/10 درس دویست و شصت و هفتم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
268 1380/04/11 درس دویست و شصت و هشتم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
269 1380/04/12 درس دویست و شصت و نهم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
270 1380/04/13 درس دویست وهفتادم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
271 1380/04/14 درس دویست وهفتادم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
272 1380/04/15 درس دویست وهفتاد و یکم   شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
273 1380/04/16 درس دویست وهفتاد و دوم   شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
274 1380/04/17 درس دویست وهفتاد و سوم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
275 1380/04/18 درس دویست وهفتاد و چهارم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
276 1380/04/19 درس دویست وهفتاد و پنجم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
277 1380/04/20 درس دویست وهفتاد و ششم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
278 1380/04/21 درس دویست وهفتادو هفتم   شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
279 1380/04/22 درس دویست وهفتادو هشتم   شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
280 1380/04/23 درس دویست وهشنتادم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
281 1380/04/24 درس دویست وهشنتاد و یکم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
282 1380/04/25 درس دویست وهشنتاد و دوم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
283 1380/04/26 درس دویست وهشنتاد و سوم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
284 1380/04/27 درس دویست وهشنتاد و چهارم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
285 1380/04/28 درس دویست وهشنتاد و پنجم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
286 1380/04/29 درس دویست وهشنتاد و ششم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
287 1380/04/30 درس دویست وهشنتاد و هفتم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
288 1380/04/31 درس دویست وهشنتاد و هشتم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
289 1380/06/15 درس دویست وهشنتاد و نهم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
290 1380/06/16 درس دویست ونودام  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
291 1380/06/17 درس دویست ونودو یکم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
292 1380/06/18 درس دویست ونودو دوم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
293 1380/06/19 درس دویست ونودو سوم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
294 1380/06/20 درس دویست ونود و چهارم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
295 1380/06/21 درس دویست ونودو پنجم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
296 1380/06/22 درس دویست ونودو ششم  شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
297 1380/06/23 درس دویست ونودو هفتم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
298 1380/06/24 درس دویست ونودو هشتم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
299 1380/06/25 درس دویست ونودو نهم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
300 1380/06/26 درس سیصدم شواهد الربوبیه  استاد حشمت پور
301 1380/06/27 درس سیصد و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
302 1380/06/28 درس سیصد و دوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
303 1380/06/29 درس سیصد و سوم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
304 1380/06/30 درس سیصد و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
305 1380/06/31 درس سیصد و پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
306 1380/07/01 درس سیصد و ششم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
307 1380/07/02 درس سیصد وهفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
308 1380/07/03 درس سیصد و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
309 1380/07/04 درس سیصد و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
310 1380/07/05 درس سیصد و دهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
311 1380/07/06 درس سیصد و یازدهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
312 1380/07/07 درس سیصد و دوازدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
313 1380/07/08 درس سیصد و سیزدهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
314 1380/07/09 درس سیصد و چهاردهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
315 1380/07/10 درس سیصد و پانزدهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
316 1380/07/11 درس سیصد و شانزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
317 1380/07/12 درس سیصد وهفدهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
318 1380/07/13 درس سیصد وهیجدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
319 1380/07/14 درس سیصد و نوزدهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
320 1380/07/15 درس سیصد و بیستم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
321 1380/07/16 درس سیصد و بیست و یکم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
322 1380/07/17 درس سیصد و بیست و دوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
323 1380/07/18 درس سیصد و بیست و سوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
324 1380/07/19 درس سیصد و بیست و چهارم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
325 1380/07/20 درس سیصد و بیست و پنجم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
326 1380/07/21 درس سیصد و بیست و ششم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
327 1380/07/22 درس سیصد و بیست و هفتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
328 1380/07/23 درس سیصد و بیست و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
329 1380/07/24 درس سیصد و بیست و نهم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
330 1380/07/25 درس سیصد و سی ام شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
331 1380/07/26 درس سیصد و سی و یکم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
332 1380/07/27 درس سیصد و سی و دوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
333 1380/07/28 درس سیصد و سی و سوم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
334 1380/07/29 درس سیصد و سی و چهارم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
335 1380/07/30 درس سیصد و سی و پنجم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
336 80/08/01 درس سیصد و سی و ششم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
337 80/08/02 درس سیصد و سی و هفتم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
338 80/08/03 درس سیصد و سی و هشتم شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
339 80/08/04 درس سیصد و سی و نهم  شواهد الربوبیه استاد حشمت پور
منبع:

تاریخ خبر: 1396/11/23 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 2245 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2246
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
دوشنبه 13 دي 1400 11:57:37
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما