محمد سوری

محمد سوری
1394/3/6 چهارشنبه عضو هیأت علمی  محمد سوری
محل كار  پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
سمت  عضو هیأت علمی