جواد دانش
1394/3/6 چهارشنبه عضو هیأت علمی  جواد دانش
محل كار  پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
سمت  عضو هیأت علمی