علی اکبر علیزاده
1396/9/18 شنبه محقق رسمی  علی‌اکبر علیزاده
محل كار  پژوهشکده فلسفه و کلام
سمت  محقق رسمی