ابراهیم علیپور عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکدۀ فلسفه و کلام
1395/1/28 شنبه رئیس پژوهشکده  ابراهیم علی‌پور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات:
ابراهیم علی‌پور عضو هیئت علمی ورئیس پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
   
مختصري از سوابق علمي ابراهيم علي‌پور
آموزش
 • هشت سال درس خارج(حوزه علميه قم)
 • كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد ـ (فلسفه)-دکتری فلسفه و کلام اسلامی(دانشگاه قم)
 •  شركت در دروس نهايه و اشارات، استاد فياضي
 • شركت در دوره تاريخ عرفان، استاد يزدان‌پناه، مؤسسه امام خميني (ره)
 • شركت در دوره كارورزي فلسفه اخلاق به مدت دو سال
 
پژوهش
 • عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي مؤسسه امام خميني به مدت 2 سال
 • عضو هيئـت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1385تاكنون
 • مدیر پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
 • مدير تدوين متون و پشتيباني علمي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به مدت5 سال
 
 • مدير گروه فلسفه پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي  به مدت 10 سال
 • مدير گروه علمي فلسفه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران به مدت 4 سال
 • مدير پژوهشي پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي به مدت 5 سال
 • مدير واحد ثبت منابع، موضوع نويسي و درجه بندي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به مدت 6 سال
 • عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده فلسفه و كلام از سال 80  تاكنون
 • همكار علمي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
 • دبير كارگروه تخصصي ظرفيت‌شناسي و توسعه فلسفه دفتر جنبش نرم‌افزاري
 • دبير كارگروه تخصصي ظرفيت‌شناسي و  توسعه كلام اسلامي
 • محقق و مصصح و ارزياب واحد كتابشناسي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
 • عضو شوراي مديران مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي از سال 1385                      
 • عضو اتاق فكر مجمع عالي حكمت اسلامي به مدت 5  سال
 • مدير كلان پروژه اسلام و نيا زهاي انسان معاصر به مدت دو سال
 • مدير گروه پژوهشي فلسفه وكلام اسلامي جامعه الزهرا(ع)از سال 1391 تاكنون
 • عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام دانشنامه امام خميني از سال 1391 تاكنون
 • عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام مدرسه عالي معصوميه  از سال 1391 تاكنون
 • عضو شوراي نشر  انتشارات جامعه الزهرا از سال 1391 تا1393
 • عضو كميته تصويب پايان نامه هاي مدرسه عالي معصوميه از سال 1393تاكنون
 • عضو كميته تصويب پايان نامه هاي مدرسه تربيت مدرس از سال 1393تاكنون
 • دبیر قطب علمی بنیاد های نظری و تحول در علوم انسانی  از سال 95
 • عضو شورای تدوین متون درسی علم کلام و فلسفه از سال 94 تاکنون در جامعه الزهرا
 • عضو شورای علمی معاونت آموزش  حوزه های علمیه خواهران در سال 1394
 
 
 
 مقالات
 • تحولات عصر مدرن ومشكلات انسان معاصر از ديدگاه هيدگر  مجله علمی پژوهشی نقدونظر
 • نقدوبررسي راهكارها و شيوه‌هاي كتابشناسي در ايران          مجله  علمی تخصصی معارف عقلي
 • تاثير ايمان و اركان آن بر تكامل نفس             مجله  علمی تخصصی نامه جامعه
 • سلامت روان ازنگاه مولوی همایش ملی انسان ،جامعه ،سلامت
 • رابطه هستي و انسان اقتضائات و موانع                   مجله علمی پژوهشی نقدونظر
 • علم امام از منظر شیخ مفید و علامه طباطبایی        مجله  علمی تخصصی نامه جامعه  
 • مسئوليت‌هاي اخلاقي انسان معاصر                          مجموعه مقالات كنگره بين المللي روز جهاني فلسفه
 • ضرورت و مباني تحول در حوزه علميه        خرد نامه همشهري
 • تبلور اعتقادات در اشعار شاعران بزرگ     مجلة سياحت
 • فلسفه عدالت امام علي(ع)                          خرد نامه همشهري
 • استعاره هاي تن در مولوي                            مجله علمی پژوهشی نقدونظر
 • شهيد مطهري فيلسوفي نو انديش              چاپ در همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهريپ
 • رابطه ملکات و معرفت از نگاه خواجه نصیر             مجله علمی پژوهشی نقدونظر
 • نقش حرکت جوهری در نکامل انسان                    مجله علمی پژوهشی نقدونظر
 • مقالات فرهنگي، اجتماعي كه بالغ بر 20 موضوع چاپ شده مي‌باشند در موضوعات اسلامي شدن دانشگاه‌ها ـ اصلاحات در حوزه ـ نقد و بررسي تبليغات سنتي در حوزه ـ مفهوم‌شناسي عدالت علوي ـ ولايت‌پذيري حضرت زهرا (س) و ... نشت هاي علمي وهمايش هاي ملي وبين المللي
 • دبير علمي بيش از 60 نشست تخصصي در مو ضوعات فلسفه ،كلام،فلسفه دين ،فلسفه اخلاق،عرفان، معرفت شناسي و.........
 • ارائه بحث در همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن  با مو ضوع رابطه نفس وبدن
 • ارائه بحث در نشت علمي دانشنامه علوم عقلي  ضرورت ها و مباني     موسسه اسراء
 • هما يش بين المللي روز جهاني فلسفه  با موضوع مسئوليت اخلاقي
 • دبير علمي همايش ملي نو انديشي ديني
 • قائم مقام همايش بين المللي آموزهاي ديني و مسئله نفس وبدن
 • دبير بخش فلسفه اسلامي كنگرة روز جهاني فلسفه،
 • ارزياب و داور :كتاب سال حوزه،كنكره بين المللي روز جهاني فلسفه،همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن و.....
 • دبير اجرايي همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري
 • عضو شوراي علمي و سیاستگذاری همايش بين المللي روز جهاني فلسفه
 • عضو شوراي علمي و شورای سیاست گذاری همايش ملی جامعه ،انسان و سلامت
 • عضو شوراي علمي و سیاستگذاری همايش بين المللي اندیسه های فلسفی شهید مطهری
 • عضو شوراي علمي و سیاستگذاری همايش بين المللي آموزهای دینی و مسئله نفس و بدنكتاب
 • درآمدي بر چيستي فلسفه اسلامي (انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
 • چکیده مقالات همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد مطهری(انتشارات بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری)
 • كتاب شناسي منطق و تاريخ منطق، مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی؛۱۳۹۲
 •  كتاب شناسي فلسفه هاي مضاف(فلسفه اخلاق،فلسفه حقوق، فلسفه فقه، فلسفه تاريخ، فلسفه تعليم و تربيت، فلسفه هنر)،مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني _ ، انتشارات، ۱۳۹۳ .
 •  كتاب شناسي فلسفه هاي مضاف(فلسفه علوم اجتماعي،فلسفه زبان، فلسفه رياضي، فلسفه علم، معرفت شناسي، هرمنوتيک) مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني _ ، انتشارات، ۱۳۹۳
 • كتاب شناسي فلسفه دین، مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني _ ، انتشارات، ۱۳۹۲
 • هست‌ها و بايسته‌هاي فلسفه اسلامي            (نشر پژوهشگاه)
 •   
 • ترجمه و نقد بررسي نامه‌اي در باب اومانيسم مارتين هيدگر (در دست نشر-انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
 
 • كتابشناسي منطق با توصيف و نمايه تفصيلي 3 جلد، مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني _ ، انتشارات، ۱۳۹4
 • كتابشناسي تاريخ فلسفه اسلامي با توصيف و نمايه تفصيلي 5 جلد؛مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني _ ، انتشارات، ۱۳۹4
 
 • کتابشناسی ها با همکاری چند نفر از محققین تهیه شده اند
 
در آماده‌سازي و نشر آثار ذيل نقش داشته‌ام كه در مقدمه آثار اشاره شده است:
 • درآمدي بر فلسفه نفس
 • مأخذشناسي علم‌النفس اسلامي
 • دوازده جانشين
 • برهان وجودي
 • انسان كامل از ديدگاه امام خميني و عرفا
 • مسئله اخلاق مسيحي
 • گنجينه معرفت (مجموعه مقالات فلسفي ـ منطقي)
 • بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي
 • نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي به روايت ابن‌سينا
 • شكاكيت و تعريف شناخت
 • الحاد و  از خودبيگانگي
 • فلسفه هنر ابن‌سينا
 • دروس عرفان نظري
 • چيستي فلسفه اسلامي
 • ماخذ شناسي مكتب تفكيك
 • مجموعه مفالات نفس وبدن(6جلد)
 • نقد و بررسي فيزيكاليسم
 • ..............تدريس
 • كتاب نهايةالحكمه، حوزة علميه شمال غرب تهران، خواهران (دوره عالي)
 • كتاب نهايةالحكمه-تربيت مدرس خواهران سطح 3
 • كتاب نهايةالحكمه-مدرسه عالي معصوميه سطح3
 • درآمدي بر فلسفه اسلامي، مدرسه حجتيه
 • بداية المعارف، مدرسه علميه معصوميه (ع)
 • معارف اسلامي،‌دين‌شناسي و منطق، جامعةالمصطفي العالميه، آموزش‌هاي كوتاه مدت
 • تاريخ فلسفه غرب1 (يونان وروم-قرون وسطي-مسيحيت-)- دانشگاه باقر العلوم سطح3 رشته فلسفه-مدرسه علميه خواهران معصوميه ،) تربيت مدرس خواهران
 • عرفان     -   دانشگاه قم 4واحد
 • تاريخ فلسفه غرب  3 (كانت-هگل-اگزیستانسياليسم-پراگماتيسم) دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه
 • كلام جديد 1 و 2 دانشگاه قم4دوره
 • منطق دانشگاه قم
 • فلسفه دين - دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه  - سطح 3
 • تاريخ فلسفه اسلامي -  دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه  - سطح 3
 • تاريخ فلسفه اسلامي تربيت مدرس -  خواهران
 • علوم قرآني، وزارت نفت (سطح مديران)
 • تاريخ فلسفه غرب4 (فلسفه تحليلي-پديدار شناسي-سنت گرايي معاصر)- دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه  - سطح 3
 • عرفان نظري-تربيت مدرس(قم)
 • آموزش فلسفه استاد مصباح، دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه  - سطح 3
 • نهايه الحكمه، دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه  - سطح 3
 • كار ورزي پژوهش و درس تحقيق پيشرفته  مدرسه عالي معصوميه-سطح 3
 • كليات علم كلام، مركز تربيت مدرس خواهران سطح 3
 • معرفت شناسي مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه  - سطح 3
 • فلسفه اسلامي-آشنايي با مباني علم النفس اسلامي(مركز تربيت مدرس خواهران سطح 3)
 • تاریخ علم کلام مركز تربيت مدرس خواهران – سطح 3
 • فلسفه دین و مسائل جدید کلامی مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه  - سطح 3
 • حکمت متعالیه3 دانشگاه قم
 • المنطق         دانشگاه قم
 • قواعد الکلامیه سطح 3 حوزه تربیت مدرس
 •  n        برگزاري كارگاه هاي مقاله نويسي تخصصي و شيوه پژوهش
       a برگزاري 18 كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي فلسفه (معاونت پژوهشي جامعه الزهرا)
a برگزاري 15 كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي كلام و مهدويت
 (معاونت پژوهشي جامعه الزهرا)
aبرگزاري كارگاه" طرح نويسي" در مركز تربيت مدرس خواهران(6 جلسه)
aبرگزاري كارگاه مهارت افزايي پژوهشي(دوره تكميلي) در مركز تربيت مدرس خواهران(5 جلسه)
a برگزاري  كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي فلسفه و كلام ، (دوره تكميلي)به تعداد12 جلسه در جامعه الزهرا
 
 
 1. كارشناس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها، داراي پرونده فعال در مركز فرهنگي نهاد و حضور مكرر در دانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير، دانشگاه تربيت مدرس و دهها دانشگاه ديگر و برگزاري جلسات گفتگو،و نشست علمي
 2. مسافرت هاي علمي:1-مجموعه كتابخانه هاي جامع سليمانيه ،تركيه ،استانبول(شناسايي و تحقيق آثار خطي مشاهير با موضوعات فلسفه ،عرفان،كلام و منطق ) 1390/ماموریت علمی از طرف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
  2 كتابخانه ملي آنكارا كتابخانه هاي ملي ، مولوي ، قويون اوغلي قونيه كتابخانه جامع سليمانيه استانبول (شناسايي و تحقيق آثار خطي مشاهير با موضوعات فلسفه ،عرفان،كلام و منطق ) 1391/ماموریت علمی از طرف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
  3-نمايشگاه بين المللي كتاب شارجه،امارات(كارشناسي   و انتخاب آثار علوم انساني -  اسلامي) 1388/ماموریت علمی از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
   
  4-كتابخانه آستان قدس رضوي(سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 20 نفر در هر سال)7سال پياپي از سال 1379ايام تابستان
  5-كتابخانه مجلس (سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت8نفر)2سال
  6-كتابخانه دانشگاه تهران ،موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه(سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 3 نفر) 2 سال
   
  داور و ارزیاب
   
 3. کتاب سال حوزه
 4. مقالات همایش روز جهانی فلسفه
 5. مجله نقد و نظر
 6. مقالات همايش بين المللي آموزهاي ديني و مسئله نفس وبدن
 7. پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
 8. مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
 9. كتابشناسي حكمت اسلامي 2 (نور)
 10. مقالات همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري
 11. مقالات دانشنامه  امام خميني
 12. جشنواره علامه حلي
 13. مجله علمی پژوهشی قبسات
 14. مجله علمی پژوهشی فلسفی کلامی دانشگاه قم
 15. جشنواره بين المللي بانو امين
 16. پزوهش هاي تخصصي جامعه الزهرا(ع)
 17. رساله هاي حوزوي و دانشگاهي
 18. مجوز تدريس سطح 3 فلسفه و كلام در تربيت مدرسراهنمايي و مشاوره پايان نامه ها
 • راهنمايي و مشاوره 20پايان نامه دردانشگاه اديان و مراكز آموزش عالي حوزه هاي علميه خواهران , و برادران(عناوين در سامانه پايان نامه ها موجود است)
 • داوری 3 رساله
نشست های علمی و کرسی های ترویجی و نقد
 • بررسی رابطه فهم دینی و فهم فلسفی ایده پرداز ناقد استاد عبودیت محل برگزاری جامعه الزهرا
 • جایگاه دانشنامه در تدوین علوم ایده پرداز ناقد استاد مصطفی پور محل برگزاری موسسه اسراء
 • قلسفه کودک ایده پرداز محل برگزاری جامعه الزهرا
 •  کرسی ترویجی ،نقد دیدگاه امیر معزی در باره رابطه عرفان و شیعه ناقد، نمایشگاه هفته پژوهش سالن غدیر
 •  کرسی ترویجی ،نقد دیدگاه اقای محمد تقی سبحانی در باره ظرفیت های تمدنی علم کلام ، ÷ژوهشکده تمدنی و علوم اجتماعی
 • کرسی ترویجی ،نگاه متعالی به انسان در فلسفه ملاصدرا ، جامعه الزعرا ناقدین آقایان پارسانیا و دکتر دیرباز
 •  محل برگزاری پژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسلامی
*                                پزوهشگر  برتر موسسه امام خميني در سال82  و84
*                                پزوهشگر  برتر جامعه الزهرا در سال 1394
 *                               تقدير نامه از رياست مجلس شوراي اسلامي در سال 1394
                                     تقدير نامه از رياست دفتر تبليغات اسلامي در سال 1390
                                    تقدير نامه از آيه الله مصباح يزدي در سال1395
 
 
 
 
فايلها
alipor[1].pdf 234.096 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1095
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
سه‌شنبه 11 خرداد 1400 11:27:17
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما