درس گفتار نقد و بررسی اندیشه های کانت (19 جلسه)

نقد و بررسی اندیشه های کانت توسط دکتر محمد محمدرضائی در نوزده جلسه..

دریافت صوتی جلسه اول
دریافت صوتی جلسه دوم